พันธมิตร

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (National Electronics and Computer Technology Center : NECTEC)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency : JICA)

สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.)

บริษัท TOT จำกัด (มหาชน)

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (CAT Telecom)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 และเขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

กลุ่มบริษัทซอฟต์สแควร์

บริษัท ไทเกอร์ไอเดีย จำกัด

หอการค้า จ.แม่ฮ่องสอน

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เครือข่ายชุมชนเมืองแม่ฮ่องสอน

Copyright (C) 2009 IT Valley. All rights reserved.