ความเป็นมา

คณะทำงานจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้เข้ามาทำงานในพื้นที่เขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นเวลากว่า 20 ปีแล้ว
 

MHSITVALLEY015_0

โดยเล็งเห็นว่า ทรัพยากรหลักแม่ฮ่องสอนคือธรรมชาติ เหมาะแก่การท่องเที่ยวกับเกษตรกรรมแต่ยังเป็นทรัพยากรตามฤดูกาล ยังมีทรัพยากรหลักอื่นอีก ได้แก่ ทรัพยากรมนุษย์ ถ้าชาวแม่ฮ่องสอนสามารถประกอบอาชีพได้ทั้งปี ก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น งานทางด้านไอทีก็เป็นงานที่ดี พัฒนาเศรษฐกิจได้มาก และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:v8EtAyLmyzZ6EM

หลังจากนั้น ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ จึงได้จัดประชุมร่วมกันและเริ่มโครงการ แม่ฮ่องสอนไอทีวัลเลย์ขึ้น
 

Logo

โดยมีภาระ 3 ด้าน คือ 

การสร้างคน โครงการแม่ฮ่องสอนไอทีวัลเลย์ เริ่มทำจากโรงเรียนมัธยมปลาย 11 โรงเรียน ครอบคลุม 7 อำเภอในจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยเน้นสร้างพื้นฐานทางด้านไอทีแก่เด็กมัธยมปลาย ในอนาคตมีแผนจะขยายหลักสูตรไปที่มัธยมต้น และ ระดับอุดมศึกษาด้วย ถ้าแม่ฮ่องสอนมีหลักสูตรหรือสถาบันเพื่อทำการสอนด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ก็จะช่วยสร้างคนมาอีกแรงหนึ่ง เพื่อเด็กมัธยมปลายที่เรียนจบในจังหวัด ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปเรียนต่อในต่างจังหวัด

DSC_0160.JPG
 

 

การสร้างงาน หากมีงานก็ไม่จำเป็นต้องย้ายออกจากถิ่นฐานไป ปัจจุบันมีบริษัทซอฟต์แวร์ได้เข้ามาร่วมมือให้ความสนับสนุนกับโครงการนี้ เช่น บริษัทซอฟต์สแควร์ถือเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ระดับประเทศ และได้มีการรับงานพัฒนาซอฟต์แวร์จากต่างชาติ และมีการจ้างงานคนแม่ฮ่องสอนด้วย โดยเปิดบริษัทซอฟต์แวร์ชื่อ ฮ่องสอนซอฟต์แวร์ และ สามหมอกซอฟต์แวร์ที่ ชั้น 2 อาคาร ศูนย์ ICT จ.แม่ฮ่องสอน หรือ อาคารหมอกใหม่
 

MHSITVALLEY012


การสร้างเครือข่าย
ได้มีความร่วมกับสถาบันต่างๆให้ความสนับสนุนกับโครงการนี้ เพื่อพัฒนาไอซีทีในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ไจก้า (JICA) หน่วยงานของรัฐบาลญี่ปุ่น ได้สนับสนุนการสร้างเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง  WiMAX ให้ที่แม่ฮ่องสอน

แม่ฮ่องสอนไอทีวัลเลย์ สร้างคน สร้างงาน สร้างเครือข่าย

------------

โครงการแม่ฮ่องสอนไอทีวัลเล่ย์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ และเนคเทค สวทช. ได้ร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนในการเสริมสร้างทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน มาเป็นเวลาหลายปีแล้ว ส่งผลให้ครูและนักเรียนมีขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งมีความสนใจมุ่งมั่นในการพัฒนาทักษะให้สูงขึ้น นอกจากนั้นหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน วิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยการงานและอาชีพ และอื่นๆ เป็นต้น มีความตื่นตัวในการที่จะร่วมกันพัฒนาศักยภาพของบุคลากรโดยเฉพาะเยาวชนให้มี องค์ความรู้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังนั้นโครงการไอทีวัลเลย์ จึงได้ดำเนินการโดยมีโครงการสำคัญ 5 โครงการ ได้แก่

1. โครงการพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ของครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ดำเนินการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์ของครูและอาจารย์ระดับมัธยม ศึกษา เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามหลักวิชาการ และทำการสอนและอบรมแก่
นักเรียนที่มีความสนใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะด้านไอทีโดยเฉพาะการเขียน โปรแกรมคอมพิวตอร์ เพื่อตอบสนองต่อการขาดแคลนกำลังคนที่มีความรู้ด้านไอทีในภาคเหนือ

2. โครงการพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์เมืองในหมอก

มุ่งเสริมสร้างและกระตุ้นให้นักเรียน มีทักษะความคิดและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยให้ความรู้แก่ครูและอาจารย์ และส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์ด้วยตนเองโดยมีครูอาจารย์ เป็นที่ปรึกษา และนำมาประกวดแข่งขันในงานวิทยาศาสตร์เมืองในหมอกในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี

3. โครงการส่งเสริมการใช้ Open Source Software และ e-Learning ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

มุ่งส่งเสริมการใช้งานซอฟต์แวร์ Open Source ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานง่าย ประหยัดค่าใช้จ่ายและถูกต้องตามกฎหมายแก่บุคลากรในจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยเน้นบุคลากรในสถาบันการศึกษาในระยะต้น รวมทั้งทำการอบรมการใช้เครื่องมือที่เป็น e-Learning สำหรับครูอาจารย์เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอน

4. โครงการนำร่องระบบเตือนภัยดินถล่ม

เป็นโครงการนำร่องที่นำเทคโนโลยีสมองกลฝังตัวไปติดตั้งในพื้นที่จุดเสี่ยง โดยส่งสัญญาณแจ้งเตือนเมื่อมีปริมาณฝนตกในระดับที่อาจเกิดปัญหาดินถล่ม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและกรมป้องกันบรรเทา สาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่จะนำเทคโนโลยีไปเป็นเครื่องมือในการเตือนภัยทางด้านดินถล่ม ซึ่งเป็นภัยธรรมชาติที่สร้างความเสียหายจำนวนมากในแต่ละปี

5. โครงการสื่อสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น เฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับญี่ปุ่นในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและความ รู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับโรงเรียนมัธยมทั้งสองประเทศ โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และอินเทอร์เน็ต สำหรับประเทศไทยจะคัดเลือกโรงเรียนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่มีความพร้อม 1-2 โรงเรียนเป็นโครงการนำร่องเพื่อดำเนินการในปีแรก

ประโยชน์ของโครงการดังกล่าว จะทำให้เกิดการพัฒนาทักษะ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนำมาประยุกต์ใช้งานได้จริง ทั้งในสถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไป ตลอดจนสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกลุ่มคน 2 วัฒนธรรมผ่านสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์

นอกจากนี้ เนคเทค ยังได้ร่วมมือกับ JICA ในโครงการนำร่องการนำเทคโนโลยี WIMax ไปทดสอบการเชื่อมต่อเพื่อการเรียนรู้ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนอีกด้วย

โครงการนำร่องเพื่อสร้าง "สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้" ในบริบทของชุมชนชนบทด้วยเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย ภายใต้ โครงการไอทีวัลเลย์ แม่ฮ่องสอน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

วัตถุประสงค์
- เพื่อเป็นการดำเนินกิจกรรมของโครงการไอทีวัลเลย์ แม่ฮ่องสอน
- เพื่อนำเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายมาช่วยเสริมสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ ขยายโอกาสการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อลดช่องว่างทางดิจิทัลในเขต พื้นที่ชนบทและส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของโรงเรียน และวิทยาลัยชุมชน ให้มีประสิทธิภาพ
- พัฒนาขีดความสามารถของครูและบุคคลากรด้านการศึกษาของชุมชนในการสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิคส์
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร รวมถึงการและเปลี่ยนภูมิปัญญาของท้องถิ่น

เป้าหมายโครงการ
กลุ่มเป้าหมาย - โรงเรียน วิทยาลัยชุมชน องค์กรปกครองส่วนจังหวัดและท้องถิ่น ชุมชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิงเตอร์แห่งชาติ
- สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งช่ติ
- องค์กร JICA ประเทศญี่ปุ่น
- หน่วยงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ระยะเวลาโครงการและงบประมาณ
- โครงการ 3 ปี (2552 - 2554)
- เนคเทคเป็นผู้รับผิดชอบด้านค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ โดยได้รับการสนันสนุนจากองค์กร JICA ในด้านอุปกรณ์เครือข่ายและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ การอบรมและการศึกษาดูงาน

กิจกรรม
- การฝึกอบรมทางเทคนิคด้านเครือข่ายแก่ ครูผู้ดูแล Admin เจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง
- การฝึกอบรมความรู้การสร้างเนื้อหา e-learning
- การเผยแพร่ข้อมูลท่องเที่ยว
- กิจกรรมด้านการเรียนการสอน
- กิจกรรมที่เกี่ยวกับภาคกิจของภาครัฐ
- การทดสอบเทคโนโลยี WiMAX

 -----

ปัจจุบัน  มีโรงเรียนมัธยมปลายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เข้าร่วมโครงการจำนวน 13 โรงเรียน

ปายวิทยาคาร อ.ปาย www.pwtk.ac.th/
ราชประชานุเคราะห์ 22 อ.ปาย http://rpk22pai.ob.tc/
ราชประชานุเคราะห์ 34 อ.ปางมะผ้า http://school.obec.go.th/rpk34/
ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ อ.ปางมะผ้า www.pangmaphapit.ac.th/
ศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน อ.เมือง www.ssms.moe.go.th/

ห้องสอนศึกษา อ.เมือง http://www.hongson.ac.th
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน อ.เมือง www.tmms.ac.th/
ขุนยวมวิทยา อ.เมือง www.khunyuam.ac.th/
ราชประชานุเคราะห์ 21 อ.แม่ลาน้อย www.rpk21.ac.th/
แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ อ.แม่ลาน้อย http://daroonsik.board.ob.tc/

แม่สะเรียงบริพัตร อ.แม่สะเรียง www.boripat.ac.th/
เฉลิมรัชวิทยาคม อ.สบเมย www.chalermrush.ac.th/
สบเมยวิทยาคม อ.สบเมย www.sobmoeiwittayakom.ac.th/

Copyright (C) 2009 IT Valley. All rights reserved.